Algemene voorwaarden Bagumec bv

1. Ondernemingsgegevens
Bagumec bv
Krakeelstraat 36
9260 Serskamp
België

E-Mail: info@bagumec.be
Tel: +32 475 82 59 34
Fax: +32 9 369 67 21

BTW BE 0456 610 177
RPR Aalst

2. Algemene bepalingen
De e-commerce website van Bagumec, een BV met maatschappelijke zetel te Krakeelstraat 36A, 9260 Serskamp, BTW BE 0456 610 177, RPR Aalst, (hierna ‘Bagumec’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bagumec moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bagumec aanvaard zijn.

3. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Bij het afrekenen worden de BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen opgeteld bij de vermelde prijzen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bagumec niet. Bagumec is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bagumec is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bagumec. Bagumec kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5. Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via overschrijving op rekeningnummer BE19 6451 0530 0912

Het bestelproces werd bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden. U kunt u bestelling afronden nadat u bij een product op ‘In winkelmand’ heeft geklikt. Vervolgens kan u de gekozen producten bestellen via de pagina “Bestellen”. U zult dan een scherm zien waarin om een factuuradres en afleveradres wordt gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling te kunnen afronden en te verzenden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kan u onderaan de pagina een betaalwijze selecteren. Na het het bevestigen en afronden van de betaling zenden wij u een orderbevestiging toe en wordt de verdere afhandeling van de bestelling gestart.

Bagumec is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

6. De leveringen:
6.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbindingvan de overeenkomst.
6.2. Elke levering heeft plaats op de zetel van Bagumec bv en de klant staat in voor de verpakking en voor het vervoer.

7. Aansprakelijkheid:
7.1. Zowel wat de contractuele als extra-contractuele aansprakelijkheid betreft, zowel jegens de klant als jegens een derde, kan Bagumec bv in geen geval aansprakelijk worden gesteld, tenzij voor schade veroorzaakt door opzet of door bedrog vanwege laatstgenoemde.
7.2. Elke daad verricht door Bagumec bv na de levering, zoals elke inspectie, elke vervanging, elke aanvaarding van gedeeltelijke betaling, enz, gebeurt steeds onder behoud van alle rechten en zonder enige nadelige bekentenis.

8. Risico’s – overmacht.
8.1. De klant draagt het risico van elk, zowel geheel als gedeeltelijk verlies en van elke schade, van zodra hij kennis heeft gekregen van het feit dat de goederen ter zijne beschikking zijn en/of dat de werken of een deel ervan voltooid zijn.
8.2. Bagumec bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig, zelfs onrechtstreeks, gevolg van overmacht. Wordt gelijkgesteld met overmacht elk weinig voorkomend feit waardoor de uitvoering van de overeenkomst minstens 20 % duurder wordt of moeilijk wordt.

9. Klachten:
9.1. De klant is verplicht alle geleverde goederen en/of werken onmiddellijk na te zien en te onderzoeken en dit op een uitermate grondige wijze.
9.2. Elke levering en elke factuur moet worden geprotesteerd binnen de 8 dagen vanaf het ogenblik dat de tekortkoming kon worden vastgesteld, zijnde een vervaltermijn, per aangetekend schrijven, zijnde een vormvereiste, ingeval de geleverde goederen of de verrichte werken op één of andere wijze niet zouden overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Elke levering en elke factuur wordt beschouwd als zijnde volledig aanvaard indien ze niet is geprotesteerd binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven.

10. Betalingen:
10.1. Elke betaling gebeurt contant op de zetel van Bagumec bv.
10.2. De aanvaarding door Bagumec bv van een betaling per cheque of per wissel heeft nooit schuldvernieuwing tot gevolg.
10.3. Elk bedrag dat niet is voldaan op de vervaldag zal vanaf dan, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd enerzijds met verwijlinteresten aan 12 % per jaar en met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 en onder voorbehoud van alle rechten van Bagumec bv.

11. De niet-naleving van de verbintenissen.
11.1. Zolang de klant niet zijn eigen verbintenis heeft uitgevoerd kan Bagumec bv van rechtswege elke verbintenis jegens die klant opschorten.
11.2. In elk geval behoudt Bagumec bv het eigendomsrecht tot de algehele betaling is gebeurd. Niettemin blijven de verbintenissen en risico’s betreffende de goederen ten laste van de klant.

12. Herroepingsrecht.
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bagumec.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bagumec bv, met maatschappelijke zetel te Krakeelstraat 36A, 9260 Serskamp, en te bereiken via telefoon op +32 475 82 59 34, via fax op +32 369 67 21, en via e-mail op info@bagumec.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van Formulier voor Herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bagumec heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bagumec bv, met maatschappelijke zetel te Krakeelstraat 36A, 9260 Serskamp. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bagumec zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bagumec alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bagumec op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bagumec wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bagumec geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Bagumec betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1. dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
2. de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
4. overeenkomsten waarbij de Klant Bagumec specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

13. Garantie.
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Bagumec klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bagumec.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bagumec zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

14. De klantendienst.
De klantendienst van Bagumec is bereikbaar op het telefoonnummer +32 476 77 89 91, via e-mail op info@bagumec.be of per post op het volgende adres: Krakeelstraat 36A, 9260 Serskamp. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15. Aantasting geldigheid — niet verzaking.
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Bagumec om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. Wijziging voorwaarden.
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bagumec. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

17. Bewijs.
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

18. Bevoegdheid en toepasselijk recht.
18.1. Ingeval van enig geschil zijn enkel de rechtbanken van Aalst bevoegd, desgevallen het Vredegerecht van het 1e kanton van Aalst.
18.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

19. De Nederlandse tekst heeft voorrang in geval van interpretatiegeschil tussen de diverse teksten.